Familjerådgivningscentralen har av Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljats rätt att medla i familjefrågor.

Medling används oftast inför eller efter en skilsmässa. Vid skilsmässa eller separation är huvudsaken att se till barnets bästa vid överenskommelser som gäller vårdnad, umgängesrätt och underhåll. Också sambor och parter i ett registrerat partnerskap kan använda medling i familjefrågor.

 

Läs mera om medling:

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1929/19290234#O1L5
Se särskilt 5 kapitlet Medling i familjefrågor

http://www.oikeus.fi/sv/index/Broschyrer/perheasioidensovittelu.html

http://www.avi.fi/web/avi/lupa-perheasioiden-sovitteluun#.VeBdVk_ovvU